Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet vil si samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger.

Med grunnleggende verdier tenker vi på liv og helse, miljø, materielle verdier og omdømme. Med funksjoner pekes det her på de 14 samfunnskritiske funksjonene:

 1. Styring og kriseledelse
 2. Forsvar
 3. Lov og orden
 4. Helse og omsorg
 5. Redningstjeneste
 6. IKT-sikkerhet i Sivil sektor
 7. Natur og Miljø
 8. Forsyningssikkerhet
 9. Vann og avløp
 10. Finansielle tjenester
 11. Kraftforsyning
 12. Elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester
 13. Transport
 14. Satellittbaserte tjenester

  Forskrift om kommunal beredskapsplikt §1

Alle kommuner har et fundamentalt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid. De skal ivareta sikkerheten og tryggheten til innbyggerne gjennom planverk, øvelser, opplæring og håndtering av hendelser. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

 

Befolkningsvarsling
Kommunene disponerer et system for befolkningsvarsling for å nå større deler av befolkningen raskt. Systemet er adressebasert og det kan sendes melding på SMS, talemelding og som e-post. Dette kommer i tillegg til Sivilforsvarets tyfoner som finnes i Porsgrunn og Bamble, samt i Skien.

 

Egenberedskap
Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har konkrete råd til hva man bør ha hjemme for å være forberedt på en eventuell krise.

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/

 

Link til kommunenes sider om samfunnssikkerhet og Grenlandsamarbeidet

Porsgrunn: https://www.porsgrunn.kommune.no/samfunnssikkerhet/

Bamble: http://www.bamble.kommune.no/beredskap

Drangedal:  http://www.drangedal.kommune.no/teknisk-og-eiendom/beredskap/

Grenlandssamarbeidet: http://www.grenlandssamarbeidet.no/trygghet-og-beredskap/