De fleste branner oppstår i hjemmet. I borettslag og sameier kan dårlige brannsikkerhet hos en beboer få følger for mange naboer. Det er derfor viktig at brannsikkerheten tas på alvor av styret og av beboerne. I nyere tid har vi dessverre flere eksempler på branner i borettslag med alvorlige konsekvenser.

Styrets plikter

Styret i et borettslag eller sameie har, på lik linje med andre byggeiere, et overordnet ansvar for brannsikkerheten i bygningen de representerer. Både internkontrollforskriften og forebyggendeforskriften definerer styrets ansvar, deriblant:

 • å kartlegge og dokumentere risiko.
 • drift og vedlikehold av brannteknisk utstyr i fellesarealer, herunder brannvarslingsanlegg, røykvarslere og slukkeutstyr. Inne i leilighetene er det eieren som har ansvar for at det er røykvarslere og brannslokkingsutstyr, men styret har et ansvar for å minne beboerne om at dette utstyret er på plass og at det blir jevnlig kontrollert.
 • å utarbeide skriftlige rutiner, heriblant branninstruks og rutine for lagring av gass i sameiet/borettslaget.
 • å sørge for gode rømningsforhold gjennom informasjon til boerne, ettersyn og fysisk rydding av rømningsveier.
 • opplæring/informasjon om brannsikkerhet til beboere, også nyinnflyttede. Et godt tips er å overlevere branninstruksen når nye flytter inn.

Risikovurderinger har blitt en viktig og påkrevd del av brannverndokumentasjonen for virksomheter og eiere av bygg,. Dette gjelder også styret i borettslag og sameier. Risikovurderingen bør være enkel og skal avdekke hva som kan forårsake brann, hvordan brann kan forebygges og hvordan konsekvensene kan minimeres. Det kan ofte være bedre læring for beboere og gjennomgå eller være med på å utarbeide en risikovurdering enn å gjennomføre en tradisjonell evakueringsøvelse.

Innholdet i en branninstruks

En branninstruks skal hjelpe beboere og besøkende til å agere som forutsatt dersom brannalarmen aktiveres eller det oppstår en brannsituasjon. En branninstruks er en enkel brukerveiledning som beskriver hva man skal gjøre ved brann. Den bør minimum inneholde:

 • Telefonnummer til brannvesenet
 • Korrekt adresse på eiendommen eller bygningen
 • Oppmøteplass for beboerne ved brann
 • Plassering av slokkeutstyr
 • Rutiner ved utløst alarm, herunder verifisering av alarm, avstilling av alarmklokker og tilbakestilling
 • Beskrivelse av rømningsforholdene (Husk at i blokker kan det være tryggere å bli i leiligheten enn å rømme via røykfulle rømningsveier eller trapperom.)

Mer informasjon

På hjemmesidene til Norsk brannvernforening ligger det masse nyttig informasjon om brannsikkerhetsarbeid i borettslag eller sameier. Her finner du blant annet en veileder for boligselskaper som beskriver styrets ansvar for HMS-arbeid. Denne er utgitt av Norsk brannvernforening og Tryg.