Grenland Brann og Redning er et interkommunalt selskap som eies av Porsgrunn, Bamble, Drangedal og Kragerø(fra 01.01.2022). Vi ivaretar kommunenes plikter nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven , herunder forebyggende oppgaver og beredskapsoppgaver ved branner og andre akutte ulykker. Vi koordinerer i tillegg Kommunene oppgaver innen samfunnssikkerhet og deres plikter til å ivareta innbyggerne når en beredskapssituasjon oppstår.

Grenland brann og redning har erfaring og kompetanse, og kan bidra med veiledning og støtte til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, opplæring, øvelser og evaluering.

Har du spørsmål eller trenger du hjelp innen kommunal krisehåndtering? Kontakt:
Fred Inge Skjærum
Avdelingleder samfunnssikkerhet / Beredskapskoordinator
Telefon: 900 81 731
e-post: fred.inge.skjaerum@gbr.no.

AKtuelle kurs:

Kursene under er gratis for ansatte i eierkommunene og tilpasses lokale forhold!
Du kan også laste ned vår kurs-brosjyre:

Innføringskurs i samfunnssikkerhet og beredskap (2t)

Målgruppe:
Kommuneansatte og andre som ønsker en grunnleggende innføring i samfunnssikkerhet og hvordan kommunen jobber med dette.
Emner:
– Hva er beredskap?
– Hva er samfunnssikkerhet?
– Forskrift om kommunal beredskapsplikt.
– Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og ROS på virksomhetsnivå.
– De 4 prinsippene innenfor samfunnssikkerhet og beredskapsledelse.
– Oppbygging av kommunens beredskapsorganisasjon.
– Beredskapsdokumentasjon (planverk).
– Kommunikasjon ved beredskapssituasjoner og befolkningsvarsling.
– CIM- et verktøy ved håndtering av beredskapssituasjoner.

Grunnkurs i samfunnssikkerhet og beredskap (4t)

Målgruppe:
Kommuneansatte som har oppgaver i en beredskapssituasjon, spesielt på taktisk nivå.
Emner:
Innholdet tilpasses deltakerne og går mer i dybden på temaene enn innføringskurset gjør. Primært er emnene knyttet til de som skal håndtere beredskapssituasjoner på taktisk nivå, det vil si på sykehjemmene, skolene, barnehagene og alle andre virksomheter i kommunen. Derfor er det også fokus på ROS og beredskapsplaner på virksomhetsnivå i dette kurset.

Hovedkurs beredskapsledelse (8t)

Målgruppe:
Medlemmer og stedfortredere i beredskapsledelsen, medlemmer i beredskapsstabene i kommunalområdene. Emner:
Helhetlig ROS, grundig gjennomgang av overordnet beredskapsplanverk, varsling og mobilisering, kommunikasjon ved beredskapssituasjoner, evaluering etter hendelser og øvelser.

Kurs i proaktiv stabsmetodikk (6t)

Målgruppe:
Medlemmer og stedfortredere i beredskapsledelsen, medlemmer i beredskapsstabene.
Emner:
Proaktiv metode ved håndtering av beredskapssituasjoner på strategisk og operasjonelt nivå, teori og praktisk øvelse.

Kurs i CIM (2-8 t)

Målgruppe:
Medlemmer i beredskapsorganisasjonen som skal ha lese-rettigheter eller som skal benytte CIM aktivt i beredskapssituasjoner.
Emner:
Tilpasses etter behov.

Temakurs i samfunnssikkerhet (2-4t)

Målgruppe:
Avhengig av emne.
Emner:
Vi kan skreddersy korte kurs i aktuelle emner, for eksempel befolkningsvarsling eller andre temaer som er aktuelle. Ta kontakt dersom du har spesielle ønsker!