Grenland brann og redning IKS er ikke omfattet av arkivplikten for offentlige organ, da IKS er selvstendige rettssubjekt. Vi har likevel valgt at arkivering skal skje i samsvar med arkivloven med forskrift. Alle dokumenter som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon er journalpliktige (arkivforskrifta § 9 journalføring). Vi har plikt til å føre journal for registrering av dokumenter (offentleglova § 10, arkivforskrifta § 9 journalføring og § 10 opplysninger i journalar).

Selskapet kjøper arkivtjenester av Porsgrunn kommune. Økonomi- og administrasjonssjefen vår er arkivansvarlig, mens kommunearkivaren i Porsgrunn kommune har overordnet ansvar for at arkivering skjer i samsvar med gjeldende lover og regler. Alle selskapets dokumenter kommer på postlista i Porsgrunn kommune.

Postliste