– Bamble får hovedsete for beredskapslager og fellesfunksjoner

I midten av januar 2024 vil Grenland brann og redning åpne sin nye regionale brannstasjon i Grasmyrbakken i Bamble. Dette er ikke en helt vanlig brannstasjon som bare skal ha ansvar for å trygge befolkningen i Bamble og Brevik. Dette blir nemlig et hovedsete for diverse beredskapsmateriell som skal kunne benyttes i hele regionen og i fylket. Den nye stasjonen skal også inneha en del spesialutstyr og betjene andre stasjoner med tjenester og lagerkapasitet. Eksempel på dette er vaskeri og trykkprøving av brannslanger, røykvernverksted og sentrallager for vask og oppbevaring av vernebekledning. Av regionalt beredskapsmateriell skal nå hovedlager for Telemarks beredskap mot akutt forurensing på sjø lokaliseres til Bamble. Dette vil sikre en effektiv respons ved hendelser på sjøen og langs hele kystlinjen. Nærhet til sjøen og spesialtrente mannskaper innenfor miljøberedskap er viktig for regionen og noe vi erfarte etter Full City-aksjonen, uttaler brannsjef Morten Meen Gallefos.

Her står brann og redningssjef, Morten Meen Gallefos foran råbygget til Bamble brannstasjon.

Som PD har skrevet om tidligere, så skal nå også brannbåten i Brevik flyttes til Stathellesiden, nærmere bestemt fryselageret ved Bunesbukta. Grenland brann og redning har nylig fått innvilget sin rammesøknad på brygge og sjøbu. Når dette blir operativt, vil det sikre rask respons for å få oppbemannet båt ved sjørettet innsats.

Mange syntes det nye bygget i Grasmyrbakken blir stort, men det er altså bygget for fremtiden og for å ivareta alle myndighetskrav knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Fellesfunksjonene som legges til den nye stasjonen, skal sikre at man kan sentralisere en rekke tjenester fremfor å bygge ut andre lokasjoner og leie lagerplass. Den nye stasjonen i Bamble ligger strategisk til innenfor Grenland brann og redning sitt ansvars- og dekningsområde. Bamble-stasjonen vil i tillegg også oppbevare endel regionalt skogbrannmateriell og landbasert kjemikalievern, uttaler brannsjefen. Området i søndre del av Grenland er også komplekst knyttet til risiko, omfattende industri, karobonfangstprosjektet i Brevik, hyppig maritim sjøtransport, hovedfartsåren E18, mye verneverdige trehusmiljøer og fremtidig mulige nye store næringsetableringer på Frier Vest.

Ny stasjon skal huse 5 brannmannskaper i døgnkasernert vakt, som vil bli et beredskapsløft fra den tidligere deltidsordningen (hjemmevakt) hvor mannskapene ble kalt inn ved hendelser. Den regionale stasjonen blir rett i overkant av 4.000 kvadratmeter, hvorav Kystverket og den regionale miljøberedskapen (IUA Telemark) skal leie 200 kvadratmeter til sitt utstyr. Stasjonen i Bamble skal altså dekke befolkningen i Sør-Grenland som utgjør ca. 23.500 innbyggere. Når man prosjekterte den nye stasjonen så hentet man erfaringer fra tilsvarende og sammenlignbare prosjekter i Flekkefjord og Alta. Nye krav fra arbeidstilsynet og standarder til rene-/skitne soner er arealkrevende. Brannmannskaper som blir eksponert for brannrøyk og kjemikalier har dessverre større sannsynlighet for å utvikle ulike typer kreft. Det er viktig med forebygging og HMS, og ta vare på våre ansatte som er utsatt for vesentlig mer risiko enn andre yrkesgrupper, sier stasjonsleder Henning Rogn.

Mange stiller spørsmålet om ambulansetjenesten også burde vært samlokalisert på den nye brannstasjonen. Her er Gallefos tydelig på at dette er et valg Sykehuset Telemark og prehospital avdeling tar, og at det nå er bestemt at ambulansen skal være lokalisert på Rugtvedt. Hvis det i fremtiden skal bli aktuelt med endret lokalisering, så får vi ta det når den tid kommer sier, brann- og redningssjefen.

Både med bakgrunn i samfunnsutviklingen og endring i risiko- og trusselbildet er miljø og samfunnsberedskap viktigere enn noen gang. Det vil også i fremtiden være viktig for oss å kunne støtte våre eierkommuner ved store og ekstraordinære hendelser. Særlig den kommunale beredskapsorganisasjonen og kriseledelsen vil få tilgjengelig fasiliteter og nødstrøm tilpasset krisesituasjoner, avslutter brannsjefen.

Slik vil brannstasjonen i Grasmyrbakken se ut når den er ferdig.