Vi får mange henvendelser om bålbrenning og grilling. Det er ikke alltid så lett å skjønne hva som er lov og ikke lov. Her har vi forsøkt å forklare hva som er lov og hvilke regler som regulerer bålbrenning og åpen ild utendørs.

I Norge har vi et generelt bålforbudet fra 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og utmark. Forbudet er hjemlet i Forskrift om brannforebygging, § 3. I Bamble, Porsgrunn og Skien er det i tillegg vedtatt en lokal forskrift som regulerer åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Denne har imidlertid noen unntak som du kan lese om her.

Hva er lov?

 • Det er lov å tenne bål eller tenne grill i eller i nærheten av skog og annen utmark så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann. Det kan for eksempel være dersom det ligger snø på bakken, etter mye nedbør, eller at man fyrer et lite bål langs vannkanten – langt fra tær og busker.
 • Du kan benytte tilrettelagte bålplasser som er etablert flere steder i Grenland.Det er lov å grille, bruke utepeis eller bålpanne og tenne mindre bål i forbindelse med matlaging og hygge i hagen og annen innmark på privat område, så lenge det ikke påvirker en tredjepart, for eksempel naboen. Du må kun bruke rent trevirke eller kull. Brenning av hageavfall og annet avfall er ikke tillatt. Dette kan leveres gratis på alle avfallsanlegg i Grenland.
 • Brenning av tørt hageavfall og beite/grøftekanter utenfor tettbygd strøk er tillatt. I nærheten av skog og annen utmark må man være særdeles forsiktig, spesielt dersom det er tørt. Fra 15. april til 15 september ber vi om å avstå fra brenning av beite og grøftekanter i nærheten av skog og annen utmark.
 • Det er tillatt å tenne opp St.Hans bål 23. juni eller helgen før/etter. St.Hans bål er meldepliktig, og vi ber om at den som er ansvarlig for bålet melder fra til Grenland brann og redning på forebyggende@gbr.no. Vi ønsker informasjon om tidspunkt (dato og klokkeslett), navn og mobilnummer til søker og til den ansvarlige, samt stedsangivelse for bålet (evt. kartutsnitt).
 • Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild utendørs i hele eller deler av kommunen. Slikt forbud vil bli kunngjort på nettsiden og facebooksiden til Grenland brann og redning og den enkelte kommune.

Tips for trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Tips til trygg bålbrenning hentet fra https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/

Husk at aktsomhetsprinsippet gjelder uansett. Det betyr at man selv er ansvarlig dersom det går galt!

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging, § 3, omhandler generelle krav til aktsomhet. Aktsomhetsprinsippet i dette tilfellet betyr at man skal påse at man ikke forårsaker brann utenfor kontroll. Mange mennesker har fått bot for brudd på denne forskriften, og man kan i ytterste konsekvens bli stilt strafferettslig og økonomisk ansvarlig for eventuelle skader

Den samme forskriften og den samme paragrafen regulerer det generelle bålforbudet i Norge:
«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når … det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.«

Lokale forskrifter i Skien, Porsgrunn og Bamble (gjelder ikke Drangedal, Kragerø og Siljan)

I Skien, Porsgrunn og Bamble har kommunestyret vedtatt Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner (se link til forskriftene nederst på siden).

Disse forskriftene har som formål å hindre forurensning og sjenerende røyk/helseproblemer for befolkningen, og forbyr i utgangspunktet utendørs brenning innenfor hele kommunens grenser. Men den har noen unntak, heriblant:
• Grilling og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv.
• St. Hans bål.
• Brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.

Drangedal, Kragerø og Siljan kommune har ikke vedtatt tilsvarende lokal forskrift. Her gjelder kun aktsomhetsparagrafen og det generelle bålforbudet i Forskrift om brannforebygging. 

 

Særskilt forbud i naturvernområder

Innenfor nasjonalparker, naturreservat og verneområde er det normalt ikke tillatt å brenne bål eller grille. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, DSB, har laget en kartløsning hvor man kan finne registrerte verneområder. Logg inn på https://kart.dsb.no/ og velg [Temalag] (på høyre side) – [Sårbare objekter] – [Naturvernområder WMS]

Friluftsloven § 11 – hensynsregeler

I Norge vi heldige med en sjenerøs adgang til naturen. Gjennom allemannsretten har vi en begrenset rett til å ferdes på andres eiendom i skog, mark og fjell. Men husk at når du oppholder deg på annen manns grunn skal du opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Dette er nedfelt i friluftsloven § 11. Det står ikke noe spesifikt om bålbrenning her, men dersom du for eksempel brenner bål på svaberg kan du påføre naturen uopprettelig skade.

Beregning av skogbrannfare

Meteorologisk institutt beregner fare for skogbrann, samt gress- og lyngbrann, for rundt 100 steder over hele landet, klikk her. Dersom skogbrannindeksen er over 60 anbefaler vi å ikke fyre opp bål i skog og mark. I perioder med stor skogbrannfare vil Meteorologisk institutt sendes farevarsel om stor skogbrannfare.
Husk uansett at skogbrannfaren kun beregnes for et gitt sted, og det kan være store lokale variasjoner. Det betyr at selv om det ikke er sendt ut farevarsel, kan det være uansvarlig å tenne opp bål eller grille i eller i nærheten av skog og annen utmark.