Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger.

Grunnleggende verdier handler først og fremst om liv og helse, dernest om miljø, samfunnsstabilitet, materielle verdier og omdømme.

Med funksjoner pekes det her på de 14 samfunnskritiske funksjonene:

 1. Styring og kriseledelse
 2. Forsvar
 3. Lov og orden
 4. Helse og omsorg
 5. Redningstjeneste
 6. IKT-sikkerhet i Sivil sektor
 7. Natur og Miljø
 8. Forsyningssikkerhet
 9. Vann og avløp
 10. Finansielle tjenester
 11. Kraftforsyning
 12. Elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester
 13. Transport
 14. Satellittbaserte tjenester

Forskrift om kommunal beredskapsplikt §1
Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Befolkningsvarsling
Kommunene disponerer et system for befolkningsvarsling for å nå større deler av befolkningen raskt. Systemet er adressebasert og det kan sendes melding på SMS, talemelding og som e-post. Dette kommer i tillegg til Sivilforsvarets tyfoner som finnes i Porsgrunn, Bamble og Skien.

Egenberedskap
Er du godt nok rustet til å ivarta deg selv og de rundt deg dersom du mister vann- eller strømtilførselen til huset ditt? Eller hva hvis du ikke får tak i rene basisvarer, medisiner eller andre livsnødvendige ting?  Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer eller terror kan bety at du må klare deg selv i noen dager. Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Og det skjer. Søndag 7. januar forsvant strømmen for flere hundre strømabonnenter i Porsgrunn, og mange av disse måtte klare seg mange timer uten strøm til oppvarming, lys, matlaging osv.

Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av, for eksempel vann, mat, medisiner og varmekilder, er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

På hjemmesiden https://www.sikkerhverdag.no/ finner du mange nyttig tips  om hvordan du kan forbygge uhell hjemme hos deg selv, og hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser. Her finner du også informasjon om hvordsan du skal klare deg selv i noen dager uten strøm, vann eller tilgang på livsnødvendige varer; https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/.

Link til kommunenes sider om samfunnssikkerhet og Grenlandsamarbeidet: