Om oss

De tre Grenlandskommunene Bamble, Drangedal og Porsgrunn vedtok høsten 2019 og etablere et felles interkommunalt selskap for å ivareta kommunens ansvar og plikter i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Resultatet ble Grenland brann og redning IKS, som ble fullverdig etablert 1. januar 2021. Fra januar 2022 er også Kragerø kommune medeier i selskapet.

Selskapet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, samt beredskaps- og forebyggendeanalyse. Disse dokumentene beskriver selskapets evne til å håndtere og forebygge uønskede brann- og ulykkeshendelser i regionen.

Vi har 145 ansatte fordelt på 7 brannstasjoner. Når den nye brannstasjonen på Grasmyr i Bamble står ferdig vil den erstatte dagens brannstasjon på Eik, Brevik brannstasjon og Herre brannstasjon. Vi vil da stå igjen med en hovedbrannstasjon i hver kommune, samt en bistasjon på Sandøya. Administrasjonen til GBR IKS finner du på brannstasjonen i Porsgrunn, rett ved hovedporten til Herøya Industripark.  

I innleggene nedenfor finner du:

– aktuelle styrende dokumenter, herunder selskapsavtale og budsjett for 2021-24
– informasjon om styret og protokoller fra styremøter
– informasjon om representantskapet, herunder saksdokumenter og protokoller fra møter.  

Møteplan for 2022:

Styrende dokumenter

Grenland brann og redning IKS er underlagt rammer fastsatt av lovgivning, selskapets eiere gjennom representantskapet og styret. Under finner du dokumenter som er styrende for vår virksomhet. - Selskapsavtale - Eierstrategi - Budsjett og økonomiplan 2023-2026 -...

les mer

Representantskapet

Representantskapet i Grenland brann og redning IKS utøver eierskapet i selskapet på vegne av eierkommunene Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn. Det er tre representanter fra hver kommune. Representantskapets viktigste oppgave er å fastsette de økonomiske rammene,...

les mer

Styret

Styret i Grenland brann og redning IKS skal påse at selskapet drives i samsvar med formål, selskapsavtale og budsjett, samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret består av syv representanter, hvorav fem er valgt av representantskapet og...

les mer