Om oss

Grenland brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som er satt til å forebygge og bekjempe branner og andre akutte ulykker for kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien og Siljan. Med 190 ansatte og ansvaret for nesten 125 000 innbyggere, er Grenland brann og redning et stort og slagkraftig brannvesen.

Etablering av et stort brannvesen betyr ikke sentralisering av tjenester. Vi har seks brannstasjoner strategisk plassert i området vi dekker.

Vi er en servicebedrift og ønsker å fremstå som KOMPETENT – ENGASJERT – HJELPSOM

Organisering og dimensjonering:
GBR IKS er organisert og dimensjonert på bakgrunn av utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, samt beredskaps- og forebyggendeanalyse. Disse dokumentene beskriver selskapets evne til å håndtere og forebygge uønskede brann- og ulykkeshendelser i regionen.

Representantskap, styre og daglig ledelse:
Representantskapet er vår øverste myndighet og behandler økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Selskapets styre velges av representantskapet, og påser at selskapet drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av representantskapet. Styret rapporterer til representantskapet. 

Daglig leder innehar tittel og funksjon som brann- og redningssjef, og ansettes av styret. Brann- og redningssjefen har ansvaret for at selskapet utfører sine oppgaver i henhold til lovverket, gjeldende retningslinjer og pålegg gitt av styret.  

Under linkene til venstre på siden finner du det du trenger av informasjon om oss og om vårt representantskap og styre.