Om oss

De tre Grenlandskommunene Bamble, Drangedal og Porsgrunn vedtok høsten 2019 og etablere et felles interkommunalt selskap for å ivareta kommunens ansvar og plikter i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Resultatet ble Grenland brann og redning IKS, som ble fullverdig etablert 1. januar 2021. Fra januar 2022 er også Kragerø kommune medeier i selskapet.

Selskapet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, samt beredskaps- og forebyggendeanalyse. Disse dokumentene beskriver selskapets evne til å håndtere og forebygge uønskede brann- og ulykkeshendelser i regionen.

Vi har 145 ansatte fordelt på 7 brannstasjoner. Når den nye brannstasjonen på Grasmyr i Bamble står ferdig vil den erstatte dagens brannstasjon på Eik, Brevik brannstasjon og Herre brannstasjon. Vi vil da stå igjen med en hovedbrannstasjon i hver kommune, samt en bistasjon på Sandøya. Administrasjonen til GBR IKS finner du på brannstasjonen i Porsgrunn, rett ved hovedporten til Herøya Industripark.  

I innleggene nedenfor finner du:

– aktuelle styrende dokumenter, herunder selskapsavtale og budsjett for 2021-24
– informasjon om styret og protokoller fra styremøter
– informasjon om representantskapet, herunder saksdokumenter og protokoller fra møter.  

Styrende dokumenter

Grenland brann og redning IKS er underlagt rammer fastsatt av lovgivning, selskapets eiere gjennom representantskapet og styret. Under finner du dokumenter som er styrende for vår virksomhet. - Selskapsavtale - Eierstrategi - Budsjett og økonomiplan 2022-2025 -...

les mer

Representantskapet

Representantskapet i Grenland brann og redning IKS utøver eierskapet i selskapet på vegne av eierkommunene Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn. Det er tre representanter fra hver kommune. Representantskapets viktigste oppgave er å fastsette de økonomiske rammene,...

les mer

Styret

Styret i Grenland brann og redning IKS skal påse at selskapet drives i samsvar med formål, selskapsavtale og budsjett, samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret består av syv representanter, hvorav fem er valgt av representantskapet og...

les mer