Om oss

Grenland brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar Grenlandkommunenes plikter i forhold til forebygging og bekjempelse av branner og andre akutte ulykker. Vi dekker kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien og Siljan. Med 190 ansatte og ansvaret for mer enn 120.000 innbyggere er Grenland brann og redning et av landets største og mest slagkraftige brannvesen.

Selskapet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, samt beredskaps- og forebyggendeanalyser. Disse dokumentene beskriver selskapets evne til å håndtere og forebygge uønskede brann- og ulykkeshendelser i regionen.

Grenland brann og redning IKS sitt øverste styrende organ er representantskapet som består av tre representanter fra de fem eierkommunene våre, Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien. Siljan kommune kjøper tjenester av selskapet og er ikke representert i representantskapet. Selskapets styre påser at selskapet drives i samsvar med lover og forskrifter og i henhold til retningslinjer gitt av representantskapet. Styret består av syv personer, herav to ansattrepresentanter.

Selv om GBR er et interkommunalt selskap, er nærvær og rask innsatstid svært viktig for oss. Våre brannstasjoner finner du her.

Nedenfor finner du styrende dokumenter, herunder selskapsavtale og budsjett, samt informasjon om representantskapet og styret. 

Styrende dokumenter

Grenland brann og redning IKS er underlagt rammer fastsatt av lovgivning, selskapets eiere gjennom representantskapet og styret. Under finner du dokumenter som er styrende for vår virksomhet. - Selskapsavtale - Eierstrategi - Styreinstruks - Instruks for daglig leder...

les mer

Representantskapet

Representantskapet i Grenland brann og redning IKS utøver eierskapet i selskapet på vegne av eierkommunene Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn. Det er tre representanter fra hver kommune. Representantskapets viktigste oppgave er å fastsette de økonomiske rammene,...

les mer

Styret

Styret i Grenland brann og redning IKS skal påse at selskapet drives i samsvar med formål, selskapsavtale og budsjett, samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret består av syv representanter, hvorav fem er valgt av representantskapet og...

les mer