Personvernerklæring

Alle ansatte i Grenland brann og redning IKS har taushetsplikt og plikt til å hindre at andre får tilgang til personlig informasjon om innbyggere, boligeiere mm. Personvernerklæring skal gi informasjon til innbyggerne og andre brukere av våre tjenester og bidra til trygghet og tillit i forhold til at personopplysningene blir ivaretatt på en korrekt og forsvarlig måte.

Selskapet forholder seg til gjeldende regelverk for bruk av personopplysninger. Det er personopplysningsloven som regulerer bruk av personopplysninger i Norge.

Det er brann- og redningssjefen som er behandlingsansvarlig for all bruk av personopplysninger i selskapet. Behandlingen som følger av daglig drift er delegert til den enkelte avdelingsleder. Selskapet holder oversikt over hvilke opplysninger vi samler inn om deg. Vi samler bare inn opplysninger til saklige formål, og sørger for at vi har et lovlig behandlingsgrunnlag for opplysningene. Der det ikke foreligger lovhjemmel for behandling, vil vi hente inn samtykke før selskapet kan behandle personopplysningene om deg.

Opplysningene GBR har om innbyggerne, har vi ansvar for å sikre både teknisk og fysisk. Det er bare de som har en saklig grunn til å se opplysningene, som får tilgang til dem. Vi har system og rutiner som sikrer opplysningene mot utilsiktet bruk og endring, slik at du kan være trygg på at vi behandler opplysninger om deg på en god og lovlig måte.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel for slik utlevering. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse.

Eksempel på utleveringer er der GBR har en rapporteringsplikt til statlige etater, eller at det i forbindelse med levering av tjenesten er nødvendig å utlevere opplysningene. For eksterne virksomheter som utfører oppgaver på vegne av GBR, ivaretar selskapet dine personverninteresser ved å inngå databehandleravtale med den eksterne virksomheten.

Den registrertes rettigheter til innsyn, retting og sletting

Alle registrerte har sentrale rettigheter etter norsk personopplysningslov og EUs forordning om personopplysninger. For det første vil vi ikke lenger oppbevare opplysninger om deg når formålet med vår behandling er oppfylt. Det kan likevel være annet lovverk som gjør at vi plikter å oppbevare det lenger, som for eksempel arkivloven.

Du kan be om innsyn i hvilke opplysninger selskapet behandler om deg, på hvilken måte, og hvor de hentes fra.

Dersom opplysningene om deg er uriktige eller mangelfulle, kan du be om at de rettes eller slettes. Du kan også be om at opplysningene om deg slettes, når Selskapet ikke lenger trenger dem for å oppfylle formålet, og det ikke er andre lover som krever at vi oppbevarer dem lenger.

For henvendelser om innsyn, retting eller sletting, ber vi deg ta kontakt med oss.

Epost: post@gbr.no

Telefon: 35 54 70 00

GBR har oppnevnt et personvernombud, som jobber for at personvernet ivaretas på en god måte. Personvernombudet kan kontaktes av alle som har spørsmål om selskapets bruk av personopplysninger, denne personvernerklæringen, eller sine rettigheter.

Personvernombud for Grenland brann og redning IKS er Bjørn Idar Næss.

Epost: bjorn.idar.naess@porsgrunn.kommune.no.