Klima- og miljøberedskap

Klima- og miljøberedskapen i Telemark er et kommunalt oppgavefellesskap for alle kommunene i Telemark. Daglig ledelse og sekretariat utøves av Grenland brann og redning IKS. Vi deler klima- og miljøberedskapen i fire hovedkategorier;

  • Skogbranntropper for Telemark
  • Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
  • Droneberedskap
  • Flomberedskap 

Under kan du lese litt om disse tjenestene, men mer utfyllende informasjon vil komme. Trenger du å komme i kontakt med en av oss som jobber med klima og miljøberedskap, klikk her

IUA Telemark

Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA-Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag i Telemark. IUA-samarbeidet er en landsdekkende beredskap som bygger på de 32 etablerte interkommunale utvalg (regioner). 

Droneberedskap

Kommunene i Telemark har etablert felles droneberedskap og har god beredskap på ordinære droner og undervannsdrone, såkalt ROV. Vi har droner av høy kvalitet, og vi har mange sertifiserte dronepiloter. Dronene kan benyttes til søk og andre redningsaksjoner, samt som beslutningsverktøy ved skogbranner, kjemikalieuhell og andre store hendelser. 

 

Skogbrannberedskap

Kommunene i Telemark har etablert en felles skogbrannberedskap med ca. 110 personer fordelt på fire tropper. Alle mannskapene innehar skogbrukskunnskap, enten som skogeiere eller skogsarbeidere. Skogbranntropp Tinn/Notodden administreres fra Notodden.

Mannskap og utstyr fra skogbranntroppene kan rekvireres av brannsjefer (også i andre fylker) til innsats ved skogbranner, IUA-hendelser eller ved andre hendelser der denne ressursen kan være nyttig. Kostnadene til drift i forbindelse med aksjoner bæres av den part som har rekvirert mannskap/utstyr.

Flomberedskap

Kommunene i Telamark har gjort mange tiltak for å unngå skader ved flom. Ved fare for flom sjekker kommunen grøfter, kulverter og andre kritiske punkt der det kan oppstå overvannsproblem. Ved fare for stor vårflom i hovedvassdragene blir det gjennomført en mer omfattende sjekk.
I Telemark har kommunene gått sammen om en felles flomberedskapordning med utstyr og opplært mannskap som kan flyttes rundt til de mest sårbare områdene i forbindelse med flom. Grenland brann og redning IKS organiserer og styrer denne beredskapen.