og sameier kan dårlige brannsikkerhet hos en beboer få følger for mange naboer, og i nyere tid har vi dessverre flere eksempler på at branner i borettslag og sameier har fått alvorlige konsekvenser. Det er derfor viktig at brannsikkerheten tas på alvor av styret og av beboere.

Styrets plikter

Styret i et borettslag eller sameie har, på lik linje med andre byggeiere, et overordnet ansvar for brannsikkerheten i bygningen de representerer. Både internkontrollforskriften og forebyggendeforskriften definerer styrets ansvar, deriblant:

 • å kartlegge og dokumentere risiko.
 • drift og vedlikehold av brannteknisk utstyr i fellesarealer, herunder brannvarslingsanlegg, røykvarslere og slukkeutstyr. Inne i leilighetene er det eieren som har ansvar for at det er røykvarslere og brannslokkingsutstyr, men styret har et ansvar for å minne beboerne om at dette utstyret er på plass og at det blir jevnlig kontrollert.
 • å utarbeide skriftlige rutiner, heriblant branninstruks og rutine for lagring av gass i sameiet/borettslaget.
 • å sørge for gode rømningsforhold gjennom informasjon til boerne, ettersyn og fysisk rydding av rømningsveier.
 • opplæring/informasjon om brannsikkerhet til beboere, også nyinnflyttede. Et godt tips er å overlevere branninstruksen når nye flytter inn.

Risikovurderinger har blitt en viktig og påkrevd del av branndokumentasjonen for virksomheter og eiere av bygg. Dette gjelder også for styret i et borettslag eller sameie. Risikovurderingen bør være enkel og konkret. Hensikten er å avdekke hva som kan forårsake brann, hvordan brann kan forebygges og hvordan konsekvensene kan minimeres. Det kan ofte være bedre læring for beboere og gjennomgå eller være med på å utarbeide en risikovurdering enn å gjennomføre en tradisjonell evakueringsøvelse.

Innholdet i en branninstruks

En branninstruks skal hjelpe beboere og besøkende til å agere som forutsatt dersom brannalarmen aktiveres eller det oppstår en brannsituasjon. En branninstruks er en enkel brukerveiledning som beskriver hva man skal gjøre ved brann. Den bør minimum inneholde:

 • Telefonnummer til brannvesenet
 • Korrekt adresse på eiendommen eller bygningen
 • Oppmøteplass for beboerne ved brann
 • Plassering av slokkeutstyr
 • Rutiner ved utløst alarm, herunder verifisering av alarm, avstilling av alarmklokker og tilbakestilling
 • Beskrivelse av rømningsforholdene (Husk at i blokker kan det være tryggere å bli i leiligheten enn å rømme via røykfulle rømningsveier eller trapperom.)

Mer informasjon

På hjemmesidene til Norsk brannvernforening ligger det masse nyttig informasjon om brannsikkerhetsarbeid i borettslag eller sameier. Her finner du blant annet en veileder for boligselskaper som beskriver styrets ansvar for HMS-arbeid. Denne er utgitt av Norsk brannvernforening og Tryg.