Mange bygningsbranner starter med at det tar fyr i papir eller annet brennbart materiale som står for nær ytterveggen. En brann i fasaden kan raskt spre seg inn i selve bygningen og forårsake totalskade. Bildet under er fra Friisebrygga 5 i Porsgrunn som i 2016 fikk store skader på grunn av brann i søppelcontainer på utsiden av bygget.

Det er mange årsaker til brann i avfall. Alt fra sigarettsneiper, gamle oljefiller og glass kan skape brann. I tillegg er det dessverre en kjensgjerning at enkelte mennesker har en dragning mot branner og tenner på med viten og vilje.
Mange branner som starter utvendig kunne vært unngått. Hvis det holdes ryddig rundt bygningsfasader, og man påser at avfall og avfallsbeholdere oppbevares i god avstand fra veggen, så er allerede mye gjort.

Gode råd for sikker plassering av avfallsbeholdere og containere:

  • Beholdere på 80-100 liter må plasseres minimum 2,5 meter fra bygning. Dersom det er problemer med å finne egnede plasser, kan man benytte tette, låsbare beholdere, kledd med ubrennbart materiale innvendig.
  • En enkel 600 liters beholder av glassfiberarmert polyester må plasseres minst 4 meter fra bygninger. Dersom det er en gruppe med tre eller flere beholdere à 600 liter glassfiberarmert polyester må diss plasseres minst 6 meter fra bygningen.
  • Container med brennbart materiale, pallestabler eller annet brennbart materiale må plasseres minst 8 meter fra bygninger.
  • Beholdere og containere må plasseres slik at de ikke blokkerer eller hindrer atkomst for brannvesenets utrykningskjøretøy. Minimum fri bredde skal være 3 meter.
  • Beholdere og containere må plasseres slik at de ikke stenger/blokkerer rømningsvei.
  • Beholdere og containere må ikke plasseres over kumlokk.
  • Avfallsbeholdere kan plasseres inntil bygning dersom tilgrensende bygningsdel har minimum EI 30 brannmotstand.