Grenland brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar Grenlandskommunens plikter i forhold til forebygging og bekjempelse av branner og andre akutte ulykker. På bilde ser du brann og redningssjef Morten Meen Gallefos omkranset av styreleder Siri K. Karlsen (til venstre) og leder for representantskapet Lillian Elise Esborg Bergane (til høyre).

Fra 1/1-2023 dekker GBR IKS kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien og Siljan. Med 190 ansatte og ansvaret for ca. 120.000 innbyggere er Grenland brann og redning et av landets største og mest slagkraftige brannvesen.

Det er viktig å presisere at sammenslåing av brannvesenet ikke betyr sentralisering av tjenester, og dagens brannstasjoner skal hovedsakelig bestå. Grenland brann og redning er organisert og utrustet på bakgrunn av ROS-analyser og tilhørende forebyggende- og beredskapsanalyser. Vi er sterkt opptatt av brannforebygging, og at skadelidte skal få bistand så raskt som mulig av en slagkraftig brannstyrke med kompetente, engasjerte og hjelpsomme mannskaper.

Vi er på jobb for et tryggere nærmiljø! Trenger du øyeblikkelig hjelp ringer du nødnummeret 1-1-0. Har du bedre tid, kan du kontakte en av oss, klikk her.

Organisering

Grenland brann og redning IKS er et interkommunalt selskap. Daglig leder er brann og redningssjef, Morten Meen Gallefos.

Styreleder er Siri K. Karlsen og hun skal sammen med resten av styret påse at selskapet drives i samsvar med formål, selskapsavtale og budsjett, samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret består av syv representanter, hvorav fem er valgt av representantskapet og to av de ansatte i selskapet.

Representantskapet utøver eierskapet i selskapet på vegne av de fem eierkommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien og består av tre representanter fra hver kommune. Representantskapets viktigste oppgave er å fastsette de økonomiske rammene, vedta overordnede mål, retningslinjer og brannordninger, samt velge det rette styret for selskapet. Leder for representantskapet er Lillian Elise Esborg Bergane.