Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA-Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier, og den dekker sjø, land og vassdrag i Telemark. IUA-samarbeidet er en landsdekkende beredskap som bygger på 32 etablerte interkommunale utvalg (regioner). Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning.

Grenland brann og redning IKS er en del av, og fungerer som sekretariat, for region 12 – IUA Telemark. IUA Telemark dekker de 18 kommunene i Telemark fylke (fra 1/1-2024) og har ansvar for å lage planverk og opprettholder beredskapen ved ulykker og uhell med miljøskadelige stoffer, sammen med det lokale brannvesenet.

IUA varsles av den aktuelle kommune eller brannvesen eller av aktuell 110-sentral ved meldinger om akutt forurensning. Ved akutt forurensning – ring 110!

IUA Telemark en kjemikalievernbil stasjonert i Porsgrunn og på Notodden. I tillegg har IUA etablert deponier/lager med utstyr i Kragerø, Langesund, Porsgrunn og Notodden.

Du kan lese mer om IUA her: Bamble kommune – IUA Telemark