Melding om overnatting

Ved overnatting i bygg som ikke er godkjent som overnattingslokale skal det sendes melding til brannvesenet minimum to uker før overnattingen finner sted. Bygg som ikke er godkjent for overnatting kan for eksempel være skoler, barnehager, kirker og idrettshaller.

Eier av bygget har ansvaret for brannsikkerheten, og må ha utarbeidet retningslinjer som beskriver brannsikkerheten i bygget og hvordan leie-/låntaker skal håndtere en brannsituasjon. Det bør også foreligge en risikovurdering som beskriver tiltak ved uønskede hendelser og hvordan brann og andre uønskede hendelser skal forebygges. Se også generelle forholdsregler nedenfor, som er nødvendige for å tilfredsstille krav til brannsikkerhet ved overnatting.

Melding om overnatting i Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner sendes inn via knappen nedenfor. (Skjemaet heter “Overnatting – melding til brannvesenet”)

Vær oppmerksom på at du vil bli rutet til Porsgrunn kommunes portal for elektronisk søknad og melding, uavhengig av hvilken kommune dette gjelder.

Retningslinjer ved overnatting i bygninger som ikke er beregnet for dette

  • Den ansvarlige for overnattingen må sende skriftlig melding til brannvesenet.
  • Det bør være minst 4 m2 gulvareal per person. Bredden på rømningsveier kan redusere antall personer i hvert rom.
  • Det skal være utpekt en vaktleder blant de voksne, som til enhver tid skal oppholde seg i bygningen når overnatting finner sted.
  • Vaktleder skal sjekke at rømningsveiene er ryddige og at låste dører kan åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.
  • Vaktleder skal sjekke at slokkeutstyr er tilgjengelig og i forskriftsmessig stand. Brannslanger skal fungere og være tilgjengelige. Kontrollnålen på håndslokkere skal peke på det grønne feltet.
  • Alle skal være kjent med branninstruks, rømningsveier, plassering av slokkeutstyr og møteplass ved brann.
  • Det skal til enhver tid være tilgang til telefon (utløst brannalarm, brann eller annen ulykke meldes på nødnummer 110).
  • Nattevakt skal ha navneliste over de som overnatter, med navn og telefonnummer til foresatte.
  • Alle rom som brukes til overnatting skal ha oppslag som angir rømningsveier og forholdsregler ved brann.
  • Dersom det er fulldekkende brannalarmanlegg i bygningen, kan det være hvilende nattevakt ved mindre enn 50 personer. Ved mer enn 50 personer skal det være våken nattevakt, som går kontrollrunder hver 3. time.
  • Dersom det ikke er fulldekkende brannalarmanlegg i bygget, må det være montert røykvarsler i de rom som benyttes til overnatting. Ved mer enn 10 personer som overnatter skal det være våken nattevakt som går kontrollrunder hver time.
  • Det skal være forbud mot røyking og bruk av bar ild. Brannvesenet kan sette krav om ytterligere sikringstiltak og pålegge begrensninger.

Lykke til!