Vi har gleden av å meddele at Grenland brann og redning IKS er i full drift fra 1. januar 2021. Samme dag åpner vi også vår nye hjemmeside, www.gbr.no. Her finner du nyttig informasjon om oss og om brannsikkerhet generelt. Hjemmesiden vil kontinuerlig kompletteres, og vårt mål er at den skal bli en viktig kilde til informasjon for publikum.

 

Brann- og redningssjef 
Morten Meen Gallefos

Grenland brann og redning ble etablert og realisert 1. januar 2020. Det er by- og kommunestyrene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn kommune som har vedtatt en felles brann- og redningsberedskap. Den nye organisasjonen dekker hovedsakelig 3 kommuner med et areal på over 1532 kvadratkilometer. Den nye organisasjonen består av 118 ansatte fordelt på 3 hovedbrannstasjoner og er dermed et slagkraftig brannvesen.

Det er et behov for å revitalisere brann- og redningstjenesten for å kunne levere mest mulig optimale tjenester til innbyggerne samt tilfredsstille nye myndighetskrav. Sentrale myndigheter og føringer fokuserer i større grad på brannregioner og dermed større organisasjoner. Store brannvesen har bedre forutsetninger for å håndtere sine oppgaver mer hensiktsmessig og effektivt. Bare de siste årene har risiko- og sårbarhetsbildet endret seg vesentlig og er den viktigste årsaken til at man nå bør slå sammen brann- og redningstjenesten. Klima- og naturbaserte hendelser er mest fremtredende med eksempler som tørrere sommermåneder, ekstrem nedbør, vindfenomener, ras, flomsituasjoner osv. Dette igjen påvirker kritisk infrastruktur som kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon, samferdsel, vannforsyning og fremkommelighet. Etablering av ny infrastruktur som E18 og jernbane, og fokuset på villede handlinger (terror), medfører også nye krav til brann- og redningsberedskapen.

Grenland består samlet sett av mye risiko og sårbarhet, og en mest mulig optimalisert ressursutnyttelse og beredskap har alltid hatt et sentralt fokus i lokalsamfunnet vårt.

Grenland innehar Norges største risikoregion og et stort forurensingspotensiale med sine landbaserte anlegg og tilhørende høye grad av maritim sjøtransport med farlige gods og laster. Ved uønskede hendelser vil konsekvensene ramme en helt region/samfunn på tvers av kommunegrenser. Det er derfor viktig at alle de kommunale redningsressurser har en spesielt sterk tilknytning og et godt samarbeid.

Det forebyggende arbeidet er nå mer fokusert mot informasjon- og kommunikasjonskampanjer fremfor tilsyn og inspeksjoner. Forebyggende arbeid driftes best gjennom gode fag- og kompetansemiljøer og er kanskje noe av den viktigste tjenesten brannvesenet yter ovenfor samfunnet for å hindre uønskede hendelser. Felles digitale løsninger vil også gjøre oss mer robuste i samhandling, kommunikasjon, samarbeid og samordning.

Brann- og redningsvesenet er helt sentralt i kommunenes kriseberedskap. Ved å etablere samfunnssikkerhet (kommunens helhetlig beredskap) som en del av brannvesenets organisasjon vil man få faglige synergier samt økt robusthet til fagområdet. Ved en hendelse av en slik karakter at kommunens samfunnsberedskap må aktiveres, så er brannvesenets kompetanse og ressurser ofte sentrale i håndteringen. En samordning av dette fagområdet for de tre kommunene vil medføre enn mer enhetlig og kvalitetsmessig tjenesteyting.

Et av de fire grunnleggende prinsippene innenfor alt nasjonalt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid er samvirkeprinsippet. Samvirke pekes gjennomgående på som avgjørende etter evalueringer av store beredskapssituasjoner. Det vil ofte være forbedringer knyttet til dette, og en sammenslåing av flere brannvesen vil optimalisere samarbeidet, samhandlingen og samordningen av beredskap i hele organisasjonen. Dette vil forbedre samvirke betraktelig og man får i sum en bedre beredskap for regionen.

Grenland brann og redning etablerer seg som et interkommunalt selskap (IKS). IKS-et er fullverdig effektuert fra 1. januar 2021 og skal fremover utvikle den nye brann- og redningsorganisasjonen. Gjennom verdiene Kompetent – Engasjert – Hjelpsom skal vi levere mest mulige optimale tjenester til våre innbyggere og eierkommuner.

Brannordningen i Bamble og søndre Porsgrunn vil ikke bli effektuert før ny brannstasjon er ferdigstilt med en operativ døgnkasernert styrke på Grasmyr. Et interkommunalt selskap sørger for at alle deltakerkommunene i samarbeidet har en demokratisk påvirkning og dermed god styring av det nye selskapet. Et IKS er også den mest hensiktsmessige samarbeidsmodellen for videre utvidelse av organisasjonen.

På jobb for et tryggere Grenland